PERSONENBUS

Busverhuur Friesland

 info@verhuurderijp.nl

06-36589632

Je vindt ons in Ferwert

Aanhanger te huur Noord Friesland

Huren vanaf
€ 20,-
Uw waardering
Gemiddelde waardering: 4.1

Verhuisbus te huur Noord Friesland

Openingstijden

ma/vrij 8:00 – 20:00 uur
za 8:00 – 12:00 uur
zondag Gesloten.

VERHUUR
 

Bij Verhuur de Rijp, hèt verhuurbedrijf in het noorden van Friesland kun je terecht voor al het vervoer met een groter gezelschap, verhuizingen of het vervoer van diverse goederen. Wij hanteren een zeer voordelig tarief. Werken met simpele voorwaarden en verhuren personenbussen kilometervrij en verhuiswagens 300 kilometervrij. Voor vragen of andere wensen kun je je gegevens op het contactformulier achterlaten maar wij staan je natuurlijk ook graag persoonlijk te woord.

Da’s slim, samen op weg!
VEILIG

Onze personenbussen zijn uitgerust met:

 • Brandblusser
 • Veiligheidshesjes
 • Gevarendriehoek
 • Lifehammer en verbandtrommel
 • Verzekering met inzittendenverzekering
 • ANWB-Pechhulp binnen- en buitenland
 • Worden in de wintermaanden kosteloos voorzien van winterbanden
VOORDELIG

Onze bussen:

 • Personenbussen €80,- per dag, kilometervrij!
 • Verhuiswagens €75,- per dag, 300 kilometervrij
 • Verzekering met inzittendenverzekering
 • Zuinige motor, met 120 PK
 • Uitgerust met Airco
 • Uitgerust met radio/cd speler
 • Kosteloos een extra bestuurder
 • Ruime bagage opbergmogelijkheid
 • Terugbrengen wanneer het jou uitkomt!
CONTACT
Je vindt ons ten noorden van Leeuwarden, langs de provinciale weg

Adres:
Ljouwerterdijk 1
9172 PD Ferwert
Tel: 06-36589632
info@verhuurderijp.nl
K.v.K. nr 64195007
BTW nr NL106143979B01


Robelia

Kaart centreren
Voorwaarden en Privacy
Begripsomschrijving:
In deze voorwaarden wordt verstaan:Onder voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst.
Onder huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit.
Onder consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Onder schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van: – beschadiging of vermissing van het voertuig of van toe behoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten; – met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
Onder bestuurder: De feitelijk bestuurder van het voertuig.
 
Artikel 1. Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur
1. Bedragen zijn alle in Euro’s vermeld; 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd.

Artikel 2. Verlenging van de huurperiode
Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3. Overschrijding van de huurperiode
Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 100,- per dag (excl. BTW) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 100,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 4. Annulering
Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 5. Betaling
Betaling van het huurtarief, de borg en eventueel andere reeds bekende kosten vindt plaats voor aanvang van de huurperiode en dient kontant of via bank te worden voldaan.
De Borgsom ontvangt de huurder binnen enkele dagen volledig retour indien deze het voertuig schoon, met een volle tank en schadevrij bij de verhuurder inlevert.
Betaling van andere bedragen dient te geschieden na ontvangst van de betreffende factuur.

Artikel 6. Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 7. Gebruik van het voertuig
1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. 3. Alleen de persoon die in de overeenkomst als huurder is aangeduid, mag het voertuig besturen. Extra bestuurders zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.4. Huurder dient er op toe te zien dat geen van de met schriftelijke toestemming vermelde personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is. Huurder is verantwoordelijk dat degene die het voertuig bestuurd beschikking heeft over een geldig B-rijbewijs. Huurder blijft verantwoordelijk voor eventuele schade. 5. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren. 6. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken. 7. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen. 8. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheids proeven te houden. 9. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de grenzen van Europa te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder. 10. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden. 11. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaak kosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- excl. BTW. 12. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. 13. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. 14. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht: verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;de instructies van verhuurder op te volgen;de politie ter plaatse te waarschuwen;gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen; zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden; het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden. 15. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de huurder voor schade.
1. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen. 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huur- periode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende. 3. Indien er een eigen risico in de huur overeenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:• de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7; • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder; • het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd; • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden; • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd. 4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet. 5. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van • maximaal € 500,- exclusief btw voor de huurder die consument is; • maximaal € 1500,- exclusief btw voor de huurder die niet consument is. Voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading, dat zich op een hoogte van minder dan 1.90 meter boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading. 6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder. 7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten. 8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 9. Reparaties en onderhoudsbeurten
1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen. 2. Onderhouds- en reparatie werkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten een bedrag van € 50,- excl. BTW niet overschrijden, kunnen de werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren. Verhuurder zal de eventuele kosten die aan het transport van deze onderdelen zijn verbonden, vergoeden tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een bewijs van betaling. Indien de kosten van reparatie en vervanging het bedrag van € 100,- excl. BTW overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.

Artikel 10. Technische gebreken aan de auto.
1. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden. 2. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder wordt geacht te dier zake een verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument is.

Artikel 11. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.
Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- excl. BTW. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te ver- strekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- excl. BTW.

Artikel 12. Beslag op het voertuig.
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 13. Ontbinding van de huur
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 15. Bemiddelings- en geschillenregeling
Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschilbeslechting door de gewone rechter. Indien huurder evenwel de zaak aan de Geschillencommissie Autoverhuur heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen.

Artikel 16. Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

Artikel 17. Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Artikel 18. Parkeerboetes en verkeersovertredingen
Tijdens de huurperiode bent u aansprakelijk voor alle verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende (administratie) kosten. U ontvangt voor de gemaakte administratiekosten een aparte factuur van ons, dit is géén factuur voor de opgelegde sanctie! Naderhand ontvangt u van de betreffende instelling(en), Gemeente of het C.J.I.B. nog een aparte beschikking. Wij zijn genoodzaakt om deze administratiekosten aan u te belasten ter dekking van de kosten m.b.t. het opzoeken, registreren en aanleveren van alle informatie.
Versie sept 2015.

Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuur de Rijp.
De huurder aanvaardt deze voorwaarden door ondertekening van de huurovereenkomst.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing bij verhuur van een vervangende aanhangwagen.Omschrijving begrippen in deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘voertuig’: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de overeenkomst sluit; verhuurder: Verhuur de Rijp die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van; gebruiker: de huurder of diegene die krachtens arbeidsovereenkomst voor de huurder werkzaamheden verricht; beschadiging: (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer documenten zoals kentekenpapieren) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder en eigenaar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is; bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden; schriftelijk: in geschrift of elektronisch; WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
 
Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten van huur en verhuurde aanhangwagens inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.
 
Artikel 2: De overeenkomst
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.
 
Artikel 3: De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen.
Verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom en bijkomende kosten op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
2. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.
 
Artikel 4: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, bij de vestiging van Verhuur de Rijp terug te brengen.
2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats welke door de verhuurder ter beschikking wordt gesteld.
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventuele verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is de verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit van de verhuurder.
5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd is de huurder voor iedere dag c.q. gedeelte daarvan die de overschrijding voortduurt aan verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het geldende huurtarief en het tarief van de bijkomende door de huurder verschuldigde vergoedingen onverminderd de vergoeding van schade- waaronder bedrijfsschade- van verhuurder als gevolg van de te late teruggave van het gehuurde.
 
Artikel 5: Betaling
1. Betaling van het huurtarief, de borg en eventueel andere reeds bekende kosten vindt plaats voor aanvang van de huurperiode en dient contant of via de bank te worden voldaan.
2.De borgsom van € 50,- wordt geretourneerd indien het voertuig schoon en schadeloos wordt ingeleverd.
 
Artikel 6: Verplichtingen huurder
1. De huurder erkent de aanhangwagen met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. Alvorens de aanhangwagen in gebruik wordt genomen verplicht de huurder zich telkens de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten zoals in het uitgereikte instructieformulier staat omschreven.
2. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het de huurder verboden het voertuig met een hoger gewicht dan de bij het voertuig op de huurovereenkomst aangegeven maximale massa te beladen, te gebruiken op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
3. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
4. Huurder is overeenkomstig wettelijke bepaling gehouden zorg te dragen dat
a: De lading of delen daarvan zodanig gezekerd moeten zijn dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen.
b. Losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het voertuig vallen, deugdelijk afgedekt moeten zijn.
5. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruikers het voertuig gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de verhuurder te verhuren.
7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders en onder eventueel door verhuurder gestelde voorwaarden is overeengekomen met de verhuurder.
8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de gebruiker en toe te zien op de nakoming daarvan.
10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels en de eventueel bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs)
11. Het is de huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder enige verandering aan/op het voertuig te brengen of te laten brengen.
12. Huurder dient zorg te dragen voor een tenminste deugdelijke WA-verzekering van het voertuig waaraan het gehuurd voertuig gekoppeld en/of voortbewogen wordt.
13. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.
 
Artikel 7: Instructies voor de huurder
1. Huurder dient de bandenspanning op niveau van 3 bar te (laten) houden.
2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening gebracht worden gebracht, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW).
3. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
– hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
– de instructies van de verhuurder op te volgen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing
Beschermd te hebben;
– De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraak van derden.
5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
– Onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de politie ter plaatse;
– Niet later dan 5 dagen een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
– Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
6. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan €15.000,-, tenzij anders is overeengekomen.
7. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien te informeren over:
– het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
– Defect raken van het voertuig;
– Vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
– Beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
8. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
9. Huurder erkent de aanhangwagen met toebehoren in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen ( banden 3 bar; verlichting; breekkabel;huif;koppeling etc.)
 
Artikel 8: Verplichtingen verhuurder
1.De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden en voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
2.Verhuurder dient er voor te zorgen dat er bij het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurders zich buiten openingstijden kan melden.
3. Verhuurder vermeld duidelijk op de website het maximum gewicht waarmede het voertuig beladen mag worden.
4. Verhuurder draagt zorg voor adequate ondersteuning bij pech zowel in Nederland als in het buitenland.
Ondersteuning bij pech in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag worden.
5. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is.
Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
 
Artikel 9: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot op het huurcontract vermelde eigen risico van €100,- exclusief BTW indien de schade niet is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6. Voor voertuigen geldt in geval van bovenhoofdse schade een eigen risico van maximaal € 1.500,-.
2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
3.Indien door een ongeval schade aan de aanhangwagen is toegebracht en voor zover er sprake is van enige belading, dient de huurder ervoor zorg te dragen dat er op korte termijn een weeg- c.q. beladingrapport door de politie wordt opgemaakt. Voor zover dit niet uiterlijk binnen 12 uur na het tijdstip van het ongeval heeft plaatsgevonden, wordt de aanhangwagen vermoed over beladen c.q. verkeerd beladen te zijn door huurder en zal de huurder aansprakelijk gehouden worden voor alle schade en hieruit voortvloeiende kosten.
4.Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder welke ter beschikking wordt gesteld, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij de eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien er schade is geconstateerd.
5. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarde van WAM verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
6.In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van de verhuurder, tenzij het tweede lid van toepassing is.
7.Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van de huurder hadden.
 
Artikel 10: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
2. verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken meer bedraagt dan € 15.000,- tenzij overeenkomstig bepaalde in artikel 7 lid 6 een hoger bedrag is overeengekomen.
3. Verhuur de Rijp kan geen garanties geven voor de waterbestendigheid van de huif en zal daardoor geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele waterschade aan de lading veroorzaakt door extreme weersomstandigheden dan wel beschadigingen aan de huif en is derhalve niet aansprakelijk voor schade.
 
Artikel 11: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten
1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
2.Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken.
Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (inclusief BTW).
3.Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.
 
Artikel 12: Beslag op het voertuig
1.In geval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit beslag voortvloeiende kosten.
 
Artikel 13: Ontbinding van de huur
1.Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
-huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt; -huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; – verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest , hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
2.Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
3.Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.
Artikel 14: Klachten en Bemiddelingsregeling
1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten ter zake verliest.
Artikel 15: Toepasselijk recht
Op deze huurovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen indien zij tot competentie van de rechtbank behoren, bij uitsluiting berecht worden door de arrondissementrechtbank.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Verhuur de Rijp omgaat met uw gegevens.

Welke gegevens worden door Verhuur de Rijp vastgelegd?

U laat uw gegevens achter op ons contactformulier of benadert ons telefonisch of per mail:

Verhuur de Rijp legt dan het volgende vast:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres/ Woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres

U haalt uw gehuurde voertuig(en) op of deze word(t) (en) bij u afgeleverd:

Verhuur de Rijp legt dan het volgende vast:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres/ Woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum en plaats
 • Nummer ID bewijs/ rijbewijs

Betalingsgegevens

Waar gebruikt Verhuur de Rijp deze gegevens voor?

Verhuur de Rijp verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van:

 • Administratieve doeleinden en opstellen van overeenkomsten
 • Communicatie over de offertes en/ of huurperiode(n)
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een reservering

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt geven wij niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Gegevens die u aan ons verstrekt geven wij niet door aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verweken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn en beveiliging

Verhuur de Rijp zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzake, correctie of verwijdering van gegevens dient u te richten aan Verhuur de Rijp onder vermelding van uw naam en adres.

Verhuur de Rijp zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van verzoek tot verwijdering zal Verhuur de Rijp de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen de verwijdering verzetten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Verhuur de Rijp neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Contactgegevens
Verhuur de Rijp
Ljouwerterdijk 1
9172 PD Ferwert

info@verhuurderijp.nl

info@verhuurderijp.nl