Huurvoorwaarden aanhanger

Uw waardering
Gemiddelde waardering: 4.3

Huurvoorwaarden aanhangwagen

Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuur de Rijp.
De huurder aanvaardt deze voorwaarden door ondertekening van de huurovereenkomst.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing bij verhuur van een vervangende aanhangwagen.Omschrijving begrippen in deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘voertuig’: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de overeenkomst sluit; verhuurder: Verhuur de Rijp die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van; gebruiker: de huurder of diegene die krachtens arbeidsovereenkomst voor de huurder werkzaamheden verricht; beschadiging: (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer documenten zoals kentekenpapieren) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder en eigenaar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is; bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden; schriftelijk: in geschrift of elektronisch; WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.  
Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten van huur en verhuurde aanhangwagens inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.  
Artikel 2: De overeenkomst
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.  
Artikel 3: De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen.
Verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom en bijkomende kosten op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
2. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.   Artikel 4: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, bij de vestiging van Verhuur de Rijp terug te brengen.
2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats welke door de verhuurder ter beschikking wordt gesteld.
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventuele verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is de verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit van de verhuurder.
5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd is de huurder voor iedere dag c.q. gedeelte daarvan die de overschrijding voortduurt aan verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het geldende huurtarief en het tarief van de bijkomende door de huurder verschuldigde vergoedingen onverminderd de vergoeding van schade- waaronder bedrijfsschade- van verhuurder als gevolg van de te late teruggave van het gehuurde.  
Artikel 5: Betaling
1. Betaling van het huurtarief, de borg en eventueel andere reeds bekende kosten vindt plaats voor aanvang van de huurperiode en dient contant of via de bank te worden voldaan.
2.De borgsom van € 50,- wordt geretourneerd indien het voertuig schoon en schadeloos wordt ingeleverd.  
Artikel 6: Verplichtingen huurder
1. De huurder erkent de aanhangwagen met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. Alvorens de aanhangwagen in gebruik wordt genomen verplicht de huurder zich telkens de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten zoals in het uitgereikte instructieformulier staat omschreven.
2. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het de huurder verboden het voertuig met een hoger gewicht dan de bij het voertuig op de huurovereenkomst aangegeven maximale massa te beladen, te gebruiken op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
3. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
4. Huurder is overeenkomstig wettelijke bepaling gehouden zorg te dragen dat
a: De lading of delen daarvan zodanig gezekerd moeten zijn dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen.
b. Losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het voertuig vallen, deugdelijk afgedekt moeten zijn.
5. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruikers het voertuig gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de verhuurder te verhuren.
7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders en onder eventueel door verhuurder gestelde voorwaarden is overeengekomen met de verhuurder.
8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de gebruiker en toe te zien op de nakoming daarvan.
10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels en de eventueel bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs)
11. Het is de huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder enige verandering aan/op het voertuig te brengen of te laten brengen.
12. Huurder dient zorg te dragen voor een tenminste deugdelijke WA-verzekering van het voertuig waaraan het gehuurd voertuig gekoppeld en/of voortbewogen wordt.
13. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.  
Artikel 7: Instructies voor de huurder
1. Huurder dient de bandenspanning op niveau van 3 bar te (laten) houden.
2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening gebracht worden gebracht, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW).
3. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
– hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
– de instructies van de verhuurder op te volgen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing
Beschermd te hebben;
– De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraak van derden.
5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
– Onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de politie ter plaatse;
– Niet later dan 5 dagen een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
– Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
6. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan €15.000,-, tenzij anders is overeengekomen.
7. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien te informeren over:
– het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
– Defect raken van het voertuig;
– Vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
– Beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
8. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
9. Huurder erkent de aanhangwagen met toebehoren in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen ( banden 3 bar; verlichting; breekkabel;huif;koppeling etc.)   Artikel 8: Verplichtingen verhuurder
1.De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden en voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
2.Verhuurder dient er voor te zorgen dat er bij het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurders zich buiten openingstijden kan melden.
3. Verhuurder vermeld duidelijk op de website het maximum gewicht waarmede het voertuig beladen mag worden.
4. Verhuurder draagt zorg voor adequate ondersteuning bij pech zowel in Nederland als in het buitenland.
Ondersteuning bij pech in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag worden.
5. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is.
Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.  
Artikel 9: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot op het huurcontract vermelde eigen risico van €100,- exclusief BTW indien de schade niet is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6. Voor voertuigen geldt in geval van bovenhoofdse schade een eigen risico van maximaal € 1.500,-.
2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
3.Indien door een ongeval schade aan de aanhangwagen is toegebracht en voor zover er sprake is van enige belading, dient de huurder ervoor zorg te dragen dat er op korte termijn een weeg- c.q. beladingrapport door de politie wordt opgemaakt. Voor zover dit niet uiterlijk binnen 12 uur na het tijdstip van het ongeval heeft plaatsgevonden, wordt de aanhangwagen vermoed over beladen c.q. verkeerd beladen te zijn door huurder en zal de huurder aansprakelijk gehouden worden voor alle schade en hieruit voortvloeiende kosten.
4.Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder welke ter beschikking wordt gesteld, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij de eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien er schade is geconstateerd.
5. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarde van WAM verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
6.In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van de verhuurder, tenzij het tweede lid van toepassing is.
7.Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van de huurder hadden.  
Artikel 10: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
2. verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken meer bedraagt dan € 15.000,- tenzij overeenkomstig bepaalde in artikel 7 lid 6 een hoger bedrag is overeengekomen.
3. Verhuur de Rijp kan geen garanties geven voor de waterbestendigheid van de huif en zal daardoor geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele waterschade aan de lading veroorzaakt door extreme weersomstandigheden dan wel beschadigingen aan de huif en is derhalve niet aansprakelijk voor schade.  
Artikel 11: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten
1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
2.Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken.
Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (inclusief BTW).
3.Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.  
Artikel 12: Beslag op het voertuig
1.In geval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit beslag voortvloeiende kosten.  
Artikel 13: Ontbinding van de huur
1.Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
-huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt; -huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; – verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest , hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
2.Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
3.Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.
Artikel 14: Klachten en Bemiddelingsregeling
1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten ter zake verliest.
Artikel 15: Toepasselijk recht
Op deze huurovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen indien zij tot competentie van de rechtbank behoren, bij uitsluiting berecht worden door de arrondissementrechtbank.


Geef een reactie