huurvoorwaarden voertuig

Onder bestuurder: De feitelijk bestuurder van het voertuig.  

Artikel 1. Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur
1. Bedragen zijn alle in Euro’s vermeld; 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd.

Artikel 2. Verlenging van de huurperiode
Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3. Overschrijding van de huurperiode
Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 100,- per dag (excl. BTW) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 100,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 4. Annulering
Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 5. Betaling
Betaling van het huurtarief, de borg en eventueel andere reeds bekende kosten vindt plaats voor aanvang van de huurperiode en dient kontant of via bank te worden voldaan.
De Borgsom ontvangt de huurder binnen enkele dagen volledig retour indien deze het voertuig schoon, met een volle tank en schadevrij bij de verhuurder inlevert.
Betaling van andere bedragen dient te geschieden na ontvangst van de betreffende factuur.

Artikel 6. Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 7. Gebruik van het voertuig
1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
3. Alleen de persoon die in de overeenkomst als huurder is aangeduid, mag het voertuig besturen. Extra bestuurders zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
4. Huurder dient er op toe te zien dat geen van de met schriftelijke toestemming vermelde personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is. Huurder is verantwoordelijk dat degene die het voertuig bestuurd beschikking heeft over een geldig B-rijbewijs. Huurder blijft verantwoordelijk voor eventuele schade.
5. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren.
6. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
7. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
8. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheids proeven te houden.
9. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de grenzen van Europa te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
10. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden.
11. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaak kosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- excl. BTW. 12. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. 13. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. 14. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht: verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;de instructies van verhuurder op te volgen;de politie ter plaatse te waarschuwen;gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen; zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden; het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden. 15. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de huurder voor schade.
1. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huur- periode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
3. Indien er een eigen risico in de huur overeenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:• de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7; • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder; • het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd; • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden; • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.
4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
5. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van • maximaal € 1250,- exclusief btw voor de huurder die consument is; • maximaal € 1250,- exclusief btw voor de huurder die niet consument is. Voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading, dat zich op een hoogte van minder dan 1.90 meter boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.
6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten. 8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 9. Reparaties en onderhoudsbeurten
1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen. 2. Onderhouds- en reparatie werkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten een bedrag van € 50,- excl. BTW niet overschrijden, kunnen de werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren. Verhuurder zal de eventuele kosten die aan het transport van deze onderdelen zijn verbonden, vergoeden tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een bewijs van betaling. Indien de kosten van reparatie en vervanging het bedrag van € 100,- excl. BTW overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.

Artikel 10. Technische gebreken aan de auto.
1. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden. 2. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder wordt geacht te dier zake een verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument is.

Artikel 11. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.
Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- excl. BTW. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te ver- strekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- excl. BTW.

Artikel 12. Beslag op het voertuig.
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 13. Ontbinding van de huur
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 15. Bemiddelings- en geschillenregeling
Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschilbeslechting door de gewone rechter. Indien huurder evenwel de zaak aan de Geschillencommissie Autoverhuur heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen.

Artikel 16. Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

Artikel 17. Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Artikel 18. Parkeerboetes en verkeersovertredingen
Tijdens de huurperiode bent u aansprakelijk voor alle verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende (administratie) kosten. U ontvangt voor de gemaakte administratiekosten een aparte factuur van ons, dit is géén factuur voor de opgelegde sanctie! Naderhand ontvangt u van de betreffende instelling(en), Gemeente of het C.J.I.B. nog een aparte beschikking. Wij zijn genoodzaakt om deze administratiekosten aan u te belasten ter dekking van de kosten m.b.t. het opzoeken, registreren en aanleveren van alle informatie.
Versie sept 2015.

%d bloggers liken dit: